Unik utbildning höjer kompetensen på Bra Liv

Kristoffer Karlsson

Under flera år har Bra Liv genomfört en utbildningsinsats på ortopedisk medicin (OMI) för läkare och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Totalt har ett femtiotal sjukgymnaster och ett trettiotal läkare utbildats. Målet är att det ska finnas minst en OMI-utbildad läkare och en sjukgymnast på varje vårdcentral inom Bra Liv. Som ett led i denna satsning startades en specialistmottagning för ortopedisk medicin för ett år sedan för att kunna stötta kollegor samt hjälpa till med ”second opinion”.

– Det är ett sätt att höja kompetensen inom detta område och vi fyller också upp ett litet tomrum som har funnits i vårdkedjan. Patienter som inte riktigt kunnat få rätt hjälp på vårdcentralen och samtidigt inte varit aktuella för operation kan vi nu ta hand om på ett betydlig bättre sätt, förklarar Daniel Urberg.
Arbetet med att införa OMI har skapat en större trygghet både hos personal och hos vårdtagare.

– Eftersom vi blir bättre på att ställa en korrekt diagnos så blir det lättare för patienten att få rätt hjälp på en gång, förklarar, Axel Petersson.
En tydlig trend inom vården är man ska kunna få så mycket hjälp som möjligt inom primärvården, d.v.s. på din vårdcentral.

– Det som inte måste göras på ett sjukhus ska inte göras på ett sjukhus. Det handlar om att använda resurserna på rätt sätt, förklarar Axel Peterson.
OMI-utbildningen är utformad på exakt samma sätt, oavsett om du är läkare eller sjukgymnast.

– Det har den stora fördelen att alla som genomgått utbildningen använder samma terminologi och begrepp, vilket minskar risken för missförstånd, säger Daniel. Det skapar också en trygghet för våra vårdtagare eftersom de kommer få samma förklaring oavsett vem de träffar, fortsätter han.

Axel och Daniel finns till vardags på Norrahammars vårdcentral och därfrån stöttar de övrig personal inom Bra Liv med sin OMI-kompetens.
– De andra vårdcentralerna kan vända sig till oss för att resonera eller för att få en ”second opinion”. De kan också remittera patienter till oss som då får komma och träffa både läkare och sjukgymnast samtidigt, berättar de.

Sammanlagt har ca 30 läkare och 60 sjukgymnaster genomfört den interna OMI-utbildningen.
– Vi hoppas och tror att det har lett till ett bättre omhändertagande av våra vårdtagare, avslutar Axel och Daniel.

FAKTA: OMI

Ortopedisk medicin (OMI) är en metod för diagnostisering och behandling av problem i muskler, leder, senor, ligament samt skador eller sjukdom i nacke, rygg och leder.

Tanken är att varje vårdcentral inom Bra Liv ska ha OMI-utbildad personal som på ett standardiserat sätt kan ställa rätt diagnos på vårdtagare med problem i muskel- och skelettsystemet.